การให้บริการ


 


ร่างระเบียบการใช้บริการห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549

เวลาเปิดบริการ  

                ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์  หยุดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
                เวลาเปิดทำการ 8.30 น. – 16.30 น.

ผู้มีสิทธิใช้บริการของห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

                บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และบุคคลทั่วไป

ผู้มีสิทธิยืมสิ่งพิมพ์

                บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต

ระเบียบการยืมทรัพยากร

ทรัพยากรห้องสมุด


บุคลากร สปสช.บุคคลภายนอก

จำนวนที่ยืมได้

ระยะเวลาในการยืม

หนังสือทั่วไป
สิ่งพิมพ์ สปสช.

ยืมรวมกันได้
ไม่เกิน 8 เล่ม

7 วัน
อนุญาตให้ยืมทรัพยากรไปถ่ายเอกสารได้เท่านั้น
โดยต้องให้บัตรประชาชนและวางเงินมัดจำ
ตามราคาหนังสือที่ยืมไว้กับบรรณารักษ์
และต้องส่งคืนภายในวันเดียวกัน
วิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัย
14 วัน

วารสาร

2 เล่ม

3 วัน
โสตทัศนวัสดุ
2 รายการ
7 วัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการยืมทรัพยากร

  1. ผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุด ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ทำการยืม
  2. ห้องสมุดไม่อนุญาตให้นำบัตรสมาชิกของผู้อื่นมาใช้ในการยืมทรัพยากร
  3. การนับวันกำหนดส่งคืน นับตั้งแต่วันที่ทำการยืมเป็นวันที่ 1 กรณีที่วันกำหนดส่งตรงกับวันหยุดทำการ ห้องสมุดจะเลื่อนวันกำหนดส่งออกไปให้ตรงกับวันเปิดทำการ
  4. การยืมต่อ หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ และวารสาร/นิตยสารล่วงเวลา สามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้งถ้าไม่มีผู้จองถ้ามีผู้จอง ผู้จองนั้นมีสิทธิยืมทรัพยากรชื่อนั้นก่อน
  5. วารสารใหม่ และสื่อโสตทัศนวัสดุ ไม่อนุญาตให้ยืมต่อ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคืนทรัพยากร

  1. การคืนไม่ต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด  โดยสามารถฝากผู้อื่นคืนทรัพยากรแทนได้
  2. นำทรัพยากรมาคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนที่ห้องสมุดเท่านั้น โดยสามารถวางไว้ในภาชนะสำหรับคืนทรัพยากร ที่บริเวณเคาน์เตอร์ยืม – คืน ได้
  3. สามารถคืนทรัพยากรก่อนถึงวันกำหนดส่งได

  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับ

            กรณีส่งคืนหลังวันกำหนดส่ง

  1. ทรัพยากรที่ส่งคืนหลังวันกำหนดส่ง สมาชิกต้องเสียค่าปรับตามอัตราต่อไปนี้

                -  หนังสือ  วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย นิตยสาร และวารสาร ปรับ 5 บาท ต่อเล่มต่อวัน
                -  โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ซีดีออดิโอ,  เทปคาสเซ็ต, วิดีโอ, ซีดีรอม, วีซีดี, ดีวีดี ปรับ 5 บาท ต่อรายการต่อวัน                     การคิดค่าปรับนับรวมวันหยุดทำการด้วย
            2. ยกเว้นค่าปรับตามจำนวนวันที่ปรากฏในใบรับรองแพทย์หรือใบลาป่วยซึ่งได้รับอนุมัติแล้วจากหัวหน้าหน่วยงาน
            3. สมาชิกที่ไม่ชำระค่าปรับ ห้องสมุดจะตัดสิทธิการยืมจนกว่าจะชำระค่าปรับ

        กรณีทรัพยากรชำรุด สูญหาย

        ทรัพยากรหาย ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบทันที และปฏิบัติตามลำดับต่อไปนี้
           ก. หากพบทรัพยากรที่หายให้คืนทันที พร้อมชำระเงินค่าปรับตามระยะเวลา
           ข. กรณีหาไม่พบ หากทรัพยากรที่หายยังมีจำหน่าย ให้ซื้อมาชดใช้ พร้อมชำระค่าปรับตามระยะเวลา
           ค. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อ ก. และ ข. ให้ชดใช้เงินในอัตรา 2 เท่า ของราคาทรัพยากรหาย            
           ยกเว้นโสตทัศนวัสดุให้ชดใช้เงินในราคาไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต่อรายการสื่อแต่ละประเภท

        ทรัพยากรชำรุด ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบทันที และปฏิบัติดังต่อไปนี้

           ก. หากทรัพยากรนั้นสามารถซ่อมแซมได้ ให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ หรือ
           ข. ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมได้ หากทรัพยากรที่ชำรุดยังมีจำหน่าย ให้ซื้อมาชดใช้ หรือ
           ค. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อ ก. และ ข. ให้ชดใช้เงินในอัตรา 2 เท่า ของราคาทรัพยากรที่ชำรุด

การปฏิบัติตนในการเข้าใช้บริการ

          1. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้ท่านอื่น
          2. ไม่วางของมีค่าไว้ตามโต๊ะ หากสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
          3. รักษาทรัพยากรของห้องสมุด ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
          4. ในกรณีผู้ใช้ห้องสมุดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการ
          ตามควรแก่กรณีดังนี้

              - ตักเตือน
              - เชิญให้ออกนอกบริเวณห้องสมุด

 

ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
E-mail : library@nhso.go.th
Copyright©2006 National Health Security Library.