ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

1. ทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป
     
  ความเป็นมาของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
  คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
    คู่มือหลักประักันสุขภาพแห่งชาติ  
    คู่มือหลักประกันสุขภาพ สำหรับประชาชน  
  กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ  
  การบริหารงบประมาณ  
    เหมาจ่ายรายหัว  
   

การเบิกชดเชยค่าใช้จ่าย

 
   

บริหารงบกองทุน

 
  สิทธิประโยชน์  
    การคุ้มครองสิทธิ  
    การร้องเรียน  
  การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
  หน่วยบริการ  
    มาตรฐานหน่วยบริการ  
    การขึ้นทะเบียน  
    การติดตามและประเมินผล    
  ทั่วไป  

2. สื่อรายเดือน
     
  ก้าวใหม่, กำแพงข่าวบัตรทอง, เจาะประเด็น, สปสช.สาร  
  จดหมายข่าวห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
   

3. รายงานการวิจัย / รายงานประจำปี / โพลล์
     
  รายงานการวิจัย  
  รายงานประจำปี / ผลการดำเนินงาน  
  ผลการสำรวจ  
     
    ดูรายชื่อสิ่งพิมพ์ของ สปสช. >>>
 

ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2อาคารรวมหน่วยราชการ"ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550"
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร10210 โทร. 0-2141-4237 แฟกซ์ 0-2143-9752
ติดต่อ: library@nhso.go.th