รายงานการวิจัย

   
ปีที่พิมพ
ชื่อเรื่่อง
ชื่อผู้แต่ง
เอกสารฉบับเต็ม
2552

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ จังหวัดพิษณุโลก Assessing quality of primary care in Phitsanulok Thailand

เพชรีย์ เรือนก้อน
2552

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินประสิทธิภาพงบลงทุนระบบบริการปฐมภูมิชองสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สุริยา วีรวงศ์์ ... [และคนอื่นๆ]
2552

การศึกษาระบบการให้บริการล้างไตทางช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระัยะสุดท้ายภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วิชช์ เกษมทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]

2552

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษานโยบายบริหารจัดการงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่A Study on Police for Area Based Promotion and Prevention Budget Management

วินัย ลีสมิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

2552

สิทธิประโยชน์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริการทางกายภาพบำบัด (Benefit Package of Medical Rehabilitation under Universal Coverage : Study of Physical Therapy Services)

พรพิมล จันทร์วิโรจน์ ... [และคนอื่นๆ]

2552

รายงานการศึกษาโครงการดูแลรักษาผู้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่่องมากจากปัญหาเลนส์ตา(โครงการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก)ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(The Study of the National Health SecurityOffice'sCataract Surgery Program)

ภฤศ หาญอุตสาหะ ... [และคนอื่นๆ]

2551

รายงานการประเมินโครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง ถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วิชช์ เกษมทรัพย์, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, กนกพร ปูผ้า

2551

การประเมินภาพรวมและผลลัพธ์ของโครงการบริหารจัดการ
โรคเลือดออกง่่ายฮีโมฟีเลีย

ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
2551
วิจัยประเมินผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ต้นแบบ
รัชนี สรรเสริญ ... [และคนอื่นๆ]
2551
โครงการวิจัยศึกษาปรากฏการณ์ความไม่พึงพอใจของประชาชน
ต่อยาที่ได้รับภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า :
รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2551
โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบการซื้อบริการ
สุขภาพ
แนวดิ่งของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :
รายงานฉบับสมบูรณ์
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ [และคนอื่น ๆ]
2551
ชุดโครงการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง
(Excellence Center ) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า :
รายงานฉบับสมบูรณ์
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ [และคนอื่น ๆ]
2551
ชุดโครงการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง
(Excellence Center ) ด้านโรคหัวใจ
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เพ็ญแข ลาภยิ่ง
2551
ชุดโครงการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง
(Excellence Center ) ด้านโรคมะเร็ง
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
วีระศักดิ์ พุทราศรี  
2551
ชุดโครงการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง
(Excellence Center ) ด้านการบาดเจ็บ
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แพร จิตตินันทน์
2551

โครงการประเมินผลการบริหารงานหลักประกันสุขภาพผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด : รายงานวิจัย


วินัย ลีสมิทธิ์, ประภาพรรณ อุ่นอบ
2550
รูปแบบทางเลือกการบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่องานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ [และคนอื่น ๆ]
  สถานการณ์ในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ในประเทศไทย และสภาวะสุขภาพของประชาชนก่อนและ
หลังการปฏิรูประบบสุขภาพ : รายงานผลการศึกษา
พินิจ ฟ้าอำนวยผล,
กนิษฐา บุญธรรมเจริญ,
อารีย์ สุทธิอาจ
บนชั้น
2549
โครงการประเมินผลนโยบายการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด
มานวิภา อินทรทัต [และคนอื่น ๆ]
2549
(ร่าง)การซื้อบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคา
แพงและต้องการดูแลเฉพาะทาง : กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรม
ทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549
การศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการปฐมภูมิระหว่างร้านยาเอกชน
กับหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
: กรณีการให้บริการจ่ายยาต่อเนื่องตามใบสั่งแพทย์ในผูุ้้ป่วยโรคเรื้อรัง
ระพีพรรณ ฉลองสุข ,
สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย,
วิชัย สันติมาลีวรกุล
2549
การสำรวจการดำเนินการบริหารงบประมาณเพื่อ
การบริหารจัดการระบบการส่งต่อและระบบกองทุน
ผู้ป่วยในและการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (สวค.) กระทรวงการคลัง
       
2548
Pre-agreement price for in-patient care under
the prospective payment from goverment health
budget : efficiency and quality of public
hospitals in Thailand
Ajchara Oumkrua
2548
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษศาสตร์ของวิธีการ
รักษาการติดเชื้อ CMVR ในจอประสาทตาของผู้ป่วย
HIV/AIDS ในประเทศไทย
ฉวีวรรณ เย็นจิตร [และคนอื่น ๆ]
2548
รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาแนวคิดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
2548
โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
2548
การประเมินสถานการณ์ระบบการปฏิบัติงานของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาภูมิภาค
อรุณ จิรวัฒน์กุล [และคนอื่น ๆ]
2548
โครงการ : การทบทวนวรรณกรรมเปรียบเทียบ
การดูแลระยะยาวในประเทศต่าง ๆ
กนิษฐา บุญธรรมเจริญ,
ศิริพันธุ์ สาสัตย์
2548
การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
: การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร [และคนอื่น ๆ]
2548
การปรับปรุงข้อเสนอแนะการใช้คู่มือกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 3 ในการจ่ายเงินค่า
บริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2548
ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรม
ทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548
การชดเชยความเสียหายจากบริการทางการแพทย์โดย
ไม่ต้องรับผิด : การทบทวนประสบการณ์ใน 6 ประเทศ
ลือชัย ศรีเงินยวง, นฤพงศ์ ภักดี,
จิราพร ชมศรี
2548
การศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรสาธารณสุขกับการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพ จังหวัดสงขลา
นิมิต แสงเกตุ, วรัตถ์ ศิริชา
2548
การศึกษาสาเหตุการใช้บริการข้ามขั้นตอนของผู้ป่วย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่โรงพยาบาลศิริราช
อุดม คชินทร [และคนอื่น ๆ]
       
2547
โครงการศึกษาและสังเคราะห์กลยุทธ์การสร้าง
สุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สุพัตรา ศรีวณิชชากร [และคืนอื่น ๆ]
2547
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างแบบทดลองระบบ
เวชบริการฉุกเฉิน : EMSs
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
2547
การพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
รัชนี มิตกิตติ [และคนอื่น ๆ]
2547
กลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขต
กรุงเทพมหานครปี 2546-2547
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย [และคนอื่น ๆ]
2547

รายงานการคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ:
ประมาณการายจ่ายและแหล่งรายรับ รายงานความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่าง ๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี

วลัยพร พัชรนฤมล [และคนอื่น ๆ]
 2547
การประเมินผลการจัดบริการสุขภาพช่องปากตามชุดสิทธ
ิประโยชน์ ทันตกรรม ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ปี 2547
 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และทันตแพทยสภา
     
2546
ความเหมาะสมในการลงทุนด้าน Stereotactic rediosurgery
ในประเทศไทย
ทักษพล ธรรมรังสี [และคนอื่น ๆ]
2546
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคลินิกเอกชนคู่สัญญา
ภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการ
สาธารณสุข และ สปสช.
2546
โครงการพัฒนากลไกกำกับและประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ระบบบริการปฐมภูมิ
ทัศนีย์ สุรกิจโกศล และคณะ

ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 27
ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2831-4000 ต่อ 7372 แฟกซ์ 0-2831-4000 ต่อ 7373
ติดต่อ:cholthida.j@nhso.go.th