สิทธิประโยชน์

 
  การคุ้มครองสิทธิ & การร้องเรียน
 
 


Full text

ชื่อเรื่อง

130 คำถามคำตอบ : สิทธิประโยชน์
 

ชื่อเรื่อง

ทำเนียบผู้ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน
    ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า     ในระบบหลักประกันสุขภาพ 2550
    ปี 2550   จำนวนหน้า 160 หน้า
  จำนวนหน้า 40 หน้า   ปีที่พิมพ์ 2549
  ปีที่พิมพ์ 2550   Call No. NHSO RA 978.T5 ท424 2549
    Call No. NHSO R 727.3 ห159สบป 2550     Barcode HS500077
    Barcode HS500170        
 
 
 

ชื่อเรื่อง

130 คำถามคำตอบ : สิทธิประโยชน์
  ชื่อเรื่อง ทำเนียบผู้ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน
    ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า     ในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2548
    ปี 2549   จำนวนหน้า 134 หน้า
  จำนวนหน้า 42 หน้า   ปีที่พิมพ์ 2548
  ปีที่พิมพ์ 2549   Call No. NHSO ห321ท25 2548
    Call No. NHSO R 727.3 ห159สบป 2549     Barcode HS000036
    Barcode HS500011        
 
 
 

ชื่อเรื่อง

130 คำถามคำตอบ สิทธิประโยชน์
 

ชื่อเรื่อง

มาตรฐานการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน
  ในโครงการสร้างหลักประกัน ในระบบหลักประกันสุขภาพ
    สุขภาพถ้วนหน้า   จำนวนหน้า 18 หน้า
  จำนวนหน้า 142 หน้า ปีที่พิมพ์ 2548
  ปีที่พิมพ์ 2547 Call No. NHSO ห321ม21 2548
  Call No. NHSO ห321ห25 2547   Barcode HS000046
  Barcode HS000026      
 
 
 

ชื่อเรื่อง

คู่มือประชาชน 10 วิธี  

ชื่อเรื่อง

สถานการณ์การร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ
  ดูคุณภาพโรงพยาบาล   ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
จำนวนหน้า 36 หน้า   ปี 2548
ปีที่พิมพ์ 2548 จำนวนหน้า 53 หน้า
  Call No. NHSO ห321ค33 2548   ปีที่พิมพ์ 2549
    Barcode HS000090   Call No. NHSO ห321ส22 2549
      Barcode HS000248
 
 
 

ชื่อเรื่อง

ข้อมูลข่าวสารเรื่องร้องเรียน "ทำดีๆ มีประโยชน์"  

ชื่อเรื่อง

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มีบัตร
ทองในโครงการบริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
เชิงรุก วันที่ 19-30 มกราคม 2547
  จำนวนหน้า 38 หน้า   จำนวนหน้า 41 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2548 ปีที่พิมพ์ 2547
  Call No. NHSO ห321ข43 2548   Call No. NHSO ห321ผ36 2547
  Barcode HS000037   Barcode HS000032
 
 
 

ชื่อเรื่อง

คู่มือบัตรทอง สิทธิประโยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   ชื่อเรื่อง สถานการณ์เรื่องร้องเรียนของประชาชนใน
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2546
(เฉพาะกรณีร้องเรียนที่สปสช.)
  จำนวนหน้า 13 หน้า   จำนวนหน้า 48 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2547 ปีที่พิมพ์ 2547
  Call No. NHSO ห321ค33 2547   Call No. NHSO ห321ส22 2547
  Barcode HS000025   Barcode HS000023
 
 
 

ชื่อเรื่อง

คู่มือบัตรทอง  

ชื่อเรื่อง

รับเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ
จำนวนหน้า 16 หน้า   ทำเรื่องยากให้ง่าย
ปีที่พิมพ์ 2547 จำนวนหน้า 64 หน้า
  Call No. NHSO ห321ค33 2547   ปีที่พิมพ์ 2547
Barcode HS000013 Call No. NHSO ห321ร26 2547
        Barcode HS000008
 
 


ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-4237 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
ติดต่อ: library@nhso.go.th