โพลล์

   
ปีที่พิมพ์
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น
ชื่อผู้แต่ง
เอกสาร
ฉบับเต็ม
2552

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการ
ต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2552

 

สปสช. และ ศูนย์เครือข่าย
วิชาการเพื่อสังเกตการณ์และ

วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  

 3331 KB
(pdf. file)
2551

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการ
ต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2551

 

สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
   
 674 KB
(rar. file)
2550
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการ
ต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2550
สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล ์
(เอแบคโพลล์)
749 KB
(pdf. file)
2549
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการ
ต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2549
สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล ์
(เอแบคโพลล์)
2,990 KB
(pdf. file)
2548

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการ
ต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2548

สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล ์
(เอแบคโพลล์)
702 KB
(pdf. file)
2547
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการ
ในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2547
สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล ์
(เอแบคโพลล์)

3,966 KB
(pdf. file)

2546
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการ
ในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2546
สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
1,133 KB
(pdf. file)
ปีที่พิมพ
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ชื่อผู้แต่ง
เอกสาร
ฉบับเต็ม
2550
ผลการสำรวจวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (พ.ศ.2550) :
กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จาก 29 จังหวัดทั่วประเทศ
สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
653 KB
(pdf. file)
2549
ผลการสำรวจวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (พ.ศ.2549) :
กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จาก 34 จังหวัดทั่วประเทศ
สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
844 KB
(zip file)
2548

ผลการสำรวจวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (พ.ศ.2548) :
กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จาก 13 จังหวัดทั่วประเทศ

สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
856 KB
(zip file)
2547

รายงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปี 2547) :
กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จาก 13 จังหวัดทั่วประเทศ

สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
  
887 KB
(pdf. file)
2546
รายงานผลการสำรวจวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาตัวอย่างผู้ใช้บัตรทอง
อายุ 15 ปี ขึ้นไป จาก 13 จังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2546
สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
  
813 KB
(pdf. file)
2545
สรุปผลการวิจัยเชิงสำรวจประชาชนคิดอย่างไร? ต่อโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
สำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุข
สวนดุสิตโพล สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
1,210 KB
(pdf. file)
ปีที่พิมพ
ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ให้บริการ
ชื่อผู้แต่ง
เอกสาร
ฉบับเต็ม
2550

ผลการสำรวจวิจัยเรื่องความคิดเห็นขอผู้ให้บริการ
ที่มีต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (พ.ศ.2550) :

กรณีศึกษาตัวอย่างบุคลากรผู้ให้บริการในสถานพยาบาล

ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จาก 29 จังหวัดทั่วประเทศ

สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
784 KB
(pdf. file)
2549

ผลการสำรวจวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ให้บริการ
ที่มีต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (พ.ศ.2549) :
กรณีศึกษาตัวอย่างบุคลากรผู้ให้บริการในสถานพยาบาล
ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จาก 34 จังหวัดทั่วประเทศ

สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
644 KB
(zip file)
2548
ผลการสำรวจวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ให้บริการ
ที่มีต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (พ.ศ.2548) :
กรณีศึกษาตัวอย่างบุคลากรผู้ให้บริการในสถานพยาบาล
ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จาก 13 จังหวัดทั่วประเทศ
สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
1,052 KB
(zip file)
2546
ผลการสำรวจวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ให้บริการ
ที่มีต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
กรณีศึกษาตัวอย่างบุคลากรผู้ให้บริการในสถานพยาบาล
ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จาก 13 จังหวัดทั่วประเทศ
สปสช. และ สำนักวิจัยเอแบค-
เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์
(เอแบคโพลล์)
   
 553 KB
(pdf. file)

 


ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0-2141-4237 ต่อ 7372 แฟกซ์ 0-2143-9752
ติดต่อ:library@nhso.go.th