คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ & คู่มือหลักประักันสุขภาพ สำหรับประชาชน
             


ชื่อเรื่อง คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาต  
คู่มือหลักฯปี51

ชื่อเรื่อง คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาต
ปีงบประมาณ 2553     ปีงบประมาณ 2551  
จำนวนหน้า 259 หน้า   จำนวนหน้า 469 หน้า  
ปีพิมพ์ 2552   ปีพิมพ์ 2551  
Call No. NHSO RA412.5.T5 ค695 2551   Call No. NHSO RA412.5.T5 ค695 2551  
Barcode 0000000322     Barcode HS510055
           

 


ชื่อเรื่อง คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาต  


ชื่อเรื่อง คู่มือหลักประกันสุขภาพ
  ปีงบประมาณ 2550     สำหรับประชาชน
จำนวนหน้า 296 หน้า   จำนวนหน้า 128 หน้า
ปีพิมพ์ 2550   ปีพิมพ์ 2549
Call No. NHSO RA412.5.T5 ค695 2550   Call No. NHSO RA412.5.T5 ค695ภค 2549
Barcode HS500166 Barcode HS000256
           

 


ชื่อเรื่อง คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาต  

ชื่อเรื่อง

คู่มือหลักประกันสุขภาพ
  ปีงบประมาณ 2549   สำหรับประชาชน
จำนวนหน้า 300 หน้า จำนวนหน้า 128 หน้า
ปีพิมพ์ 2549 ปีที่พิมพ์ 2547
Call No. NHSO ห321ค33 2549 Call No. NHSO ห321ค33 2547
Barcode HS000237 Barcode HS000028
           
 

 

ชื่อเรื่อง

คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        
  หลักประกันแห่ง ความเสมอภาคและ      
  คุณภาำพมาตรฐานบริการ สาธารณสุข      
  จำนวนหน้า 191 หน้า      
  ปีที่พิมพ์ 2548    
  Call No. NHSO ห321ค33 2548      
 
Barcode HS000081      
       
 

 

ชื่อเรื่อง

คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        
  หลักประกันแห่ง ความเสมอภาคและ      
  คุณภาำพมาตรฐานบริการ สาธารณสุข      
  จำนวนหน้า 160 หน้า      
  ปีที่พิมพ์ 2547    
  Call No. NHSO ห321ค33 2547      
 
Barcode HS000012      
       
 
 
  คู่มืออื่น ๆ
   
 ชื่อเรื่อง คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ตรวจ
ประเมินความพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2548
       
  จำนวนหน้า 58 หน้า      
  ปีที่พิมพ์ 2548        
  Call No. NHSO ห321ค33 2548        
  Barcode HS000108        
       

ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-4237 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
ติดต่อ: library@nhso.go.th