กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัต
 
   

 
 

ชื่อเรื่อง

กฎ ระเบียบ สำหรับนักบุกเบิกระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ชื่อเรื่อง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  พ.ศ. 2545
  จำนวนหน้า 270 หน้า   จำนวนหน้า 28 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2547 ปีที่พิมพ์ 2545
  Call No. NHSO ห321ก14 2547   Call No. NHSO ห321พ35 2545
  Barcode HS000017   Barcode HS000022
               
 
 
 
ชื่อเรื่อง

คู่มือมาตรา 41 การปฏิบัติตามข้อบังคับ

 

ชื่อเรื่อง

National Health Security Act
    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     B.E.2545 (A.D.2002)
    หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงิน   จำนวนหน้า 38 หน้า
    ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับ   ปีที่พิมพ์ 2545
    ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล   Call No. NHSO K N277 2002
  จำนวนหน้า 75 หน้า   Barcode HS500069
    ปีที่พิมพ์ 2547        
    Call No. NHSO ห321ค33 2547    
    Barcode HS000016    
       
 
 
 

ชื่อเรื่อง

แนวคำวินิจฉัยประเด็นทางกฎหมาย  

ชื่อเรื่อง

คู่มือการดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้องต้น
  จำนวนหน้า 48 หน้า   จำนวนหน้า 86 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2549   ปีที่พิมพ์ 2549
  Call No. NHSO KPT3075 น927กม 2549   Call No. NHSO RA410.55.T5 ค695กม 2549
  Barcode HS500019   Barcode HS490039
             
               ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-4237 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
ติดต่อ: library@nhso.go.th