ความรู้ทั่วไป

 
   
 
 
 

ชื่อเรื่อง

เมื่อประชาชนเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการร่วมใจ  

ชื่อเรื่อง

หลากเครือข่ายหลายประสบการณ์ ร่วมผลักดัน
งานบริการให้พัฒนา
  จำนวนหน้า 32 หน้า   จำนวนหน้า 32 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2548 ปีที่พิมพ์ 2548
  Call No. NHSO ห321ม43 2548 Call No. NHSO ห321ห36 2548
  Barcode HS000098   Barcode HS000100
           
 
 
 

ชื่อเรื่อง

หลักประกันสุขภาพของใคร โจทย์ใหญ่ของ
คนชายขอบ
 

ชื่อเรื่อง

เมื่อกลไกภาคประชาชนขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพ
  จำนวนหน้า 44 หน้า   จำนวนหน้า 281 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2548 ปีที่พิมพ์ 2548
  Call No. NHSO ห321ห36 2548   Call No. NHSO ห321ก36 2548
  Barcode HS000102   Barcode HS000104
             
 
 
 

ชื่อเรื่อง

แก่นแท้หลักประกันสุขภาพ (ปกเหลือง)  

ชื่อเรื่อง

แก่นแท้หลักประกันสุขภาพ (ปกเขียว)
  จำนวนหน้า 24 หน้า   จำนวนหน้า 24 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2548 ปีที่พิมพ์ 2548
  Call No. NHSO ห321ก25 2548   Call No. NHSO ห321ก25 2548
  Barcode HS000096   Barcode HS000114
           
 
 
 

ชื่อเรื่อง

คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ตรวจ
ประเมินความพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2548
 

ชื่อเรื่อง

รู้จักหลักประกันเท่าทันคุณภาพ
   
จำนวนหน้า 64 หน้า
จำนวนหน้า 58 หน้า ปีที่พิมพ์ 2548
ปีที่พิมพ์ 2548 Call No. NHSO ห321ร8 2548
  Call No. NHSO ห321ค33 2548   Barcode HS000089
    Barcode HS000108      
               
 
 
 

ชื่อเรื่อง

คลินิกชุมชนอบอุ่น  

ชื่อเรื่อง

สรุปการประชุมการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการ
บริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (คบปจ.)
4 ภาค ประจำปีงบประมาณ 2548

  จำนวนหน้า 32 หน้า   จำนวนหน้า 24 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2548   ปีที่พิมพ์ 2548
  Call No. NHSO ห321ค36 2548   Call No.

NHSO ห321ส35 2548

  Barcode HS000112   Barcode HS000110
               
 
 
 

ชื่อเรื่อง

เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง =
Cancer care network
 

ชื่อเรื่อง

รวมพลังสร้างสรรค์หลักประกันสุขภาพ ที่ยั่งยืน
  จำนวนหน้า 48 หน้า   จำนวนหน้า 142 หน้า
  ปีที่พิมพ์ 2547   ปีที่พิมพ์ 2548
  Call No. NHSO ห321ค35 2547   Call No. NHSO ห321ร37 2548
    Barcode HS000044x     Barcode HS500092
               
 
 
 


Full Text

ชื่อเรื่อง

From policy to implementation :  

ชื่อเรื่อง

Achieving universal coverage of health care
    Historical events during 2001-2004 of   จำนวนหน้า 312 หน้า
    Universal coverage in Thailand   ปีที่พิมพ์ 2005
  จำนวนหน้า 174 หน้า   Call No. NHSO RA 440.6 A178 2005
  ปีที่พิมพ์ 2004   Barcode HS500102
    Call No. NHSO RA 412.5.T5 F931 2004        
    Barcode HS500098        
               

ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-4237 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
ติดต่อ:library@nhso.go.th