ผลการดำเนินงาน

รายงานประจำป
   
ปีที่พิมพ์
ชื่อเรื่่อง
ชื่อผู้แต่ง
เอกสารฉบับเต็ม
2550
รายงานประจำปี การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2549
สปสช
2549
รายงานประจำปี การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2548
สปสช
2547
รายงานประจำปี 2547 การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 สปสช.
2546
รายงานประจำปี 2546 การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 สปสช.

 

     
       
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส    
ปีที่พิมพ์
ชื่อเรื่่อง
ชื่อผู้แต่ง
เอกสารฉบับเต็ม
2550
ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2548
(1 ตุลาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2550)
สปสช.
2550
ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2548
(1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550)
สปสช.
2550
ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2548
(1 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549)
สปสช.
2549
ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2548
(1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
สปสช.
2549
ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2548
(1 ตุลาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2549)
สปสช.
2549
ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2548
(1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549)
สปสช.
2549
ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2548
(1 ตุลาคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548)
สปสช.
2548
ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2548
(1 ตุลาคม 2547 - 30 มิถุนายน 2548)
  สปสช.
2547
ผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2547
(1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)
  สปสช.
   

 

 


ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-4237 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
ติดต่อ:library@nhso.go.th