ข่าวและกิจกรรม
                                                      ข่าวประชาสัมพันธ  |  จดหมายข่าว

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ

             การเผยแพร่งานวิจัย

                ผู้ที่ต้องการเผยแพร่รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความที่เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ
      หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทางห้องสมุดมีความยินดี ที่จะนำเอกสาร ของท่านเผยแพร่         
      ให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยทางเว็บไซต์
ของห้องสมุดและจัดให้บริการในห้องสมุด

             โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศสปสช.
     


               โครงการจัดขึ้นเพื่อการรวบรวมและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ สปสช. เพื่อการให้
้       บริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศด้านหลักประกันสุขภาพที่สมบูรณ์ อย่างเป็นระบบ
       และการเข้าถึงที่รวดเร็วของทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย        เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้พัฒนายิ่งขึ้นไป 

 

จดหมายข่าว

                        จดหมายข่าวห้องสมุดหลักฯ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของห้องสมุด
                ที่เกิดขึ้น  และแนะนำทรัพยากรใหม่ ที่มีให้บริการในแต่ละเดือน ท่านสามารถ download file จดหมายข่าวฉบับเต็ม ได้ที่นี่ . . .

ปี 2553 | เมษายน |          
           
  ปี 2549  | กุมภาพันธ | กรกฎาคม |      
           
ปี 2548  | มีนาคม | พฤษภาคม  | มิถุนายน  | ธันวาคม-มกราคม 49 |
           
ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
E-mail : library@nhso.go.th
Copyright©2006 National Health Security Library.