หน่วยงานกลุ่มภาค| ห้องสมุดด้านการแพทย| หน่วยงานด้านการแพทย| พจนานุกรมด้านการแพทย | สารานุกรม | ร้านหนังสือออนไลน |  หนังสือพิมพ์ออนไลน| Links อื่น ๆ ที่น่าสนใจ


 

 

 

                                        หน่วยงานกลุ่มภาค

กรมบัญชีกลาง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


                                    ห้องสมุดด้านการแพทย

US National Library of Medicine
ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุด คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี
ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   

                           

หน่วยงานด้านการแพทย
 
    HELLIS
    Institute of Health Research - Chulalongkorn University
    Inter Med Organization
    WHO
    Thai medical plant
    Thai Med Organization
    กรมการแพทย์
    กรมควบคุมโรค
    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    กรมสุขภาพจิต
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
    กรมอนามัย
    กระทรวงสาธารณสุข
    ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข
    แพทยสภา
    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
    สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)
    องค์การเภสัชกรรม


     
   

พจนานุกรมด้านการแพทย

     
    Drug Dictionary - Cancer Consultants
    Drug Information - MedlinePlus
    eMedicineHealth - Medical Dic.
    Health Dictionary
    Medical Abbreviations
    Medical Dictionaries
    Medical Dictionariee Online
    MedlinePlus - Medical Dictionary
    Merriam-Webster Online


     
   
สารานุกรม
     
    Encyclopedia.com
    Encyclopedia Britannica
    Med Encyclopedias
    Medical Encyclopedias
    TechEncyclopedia
    สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน


 
   
ร้านหนังสือออนไลน
     
Amazon
    ASIA Books
Kinokuniya Book Store
    PB for Book 
    SE-ED
    World Medi Book
    เคล็ดไทย
ดอกหญ้า
ซัคเซสมีเดีย
นานมีบุ๊คส
เนชั่นบุ๊คส
ร้านนายอินทร์
ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ศูนย์หนังสือ สวทช.
    อินโฟเพรส
    เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส
     

     
   
หนังสือพิมพ์ออนไลน
 
Bangkok Post
    The Nation                          
    กรุงเทพธุรกิจ
    ข่าวสด
    คมชัดลึก
    ฐานเศรษฐกิจ
    เดลินิวส
    ไทยโพสต
    ไทยรัฐ
    แนวหน้า
    ประชาชาติธุรกิจ
    ผู้จัดการ
    มติชน
    สยามกีฬา
    สยามธุรกิจ
 

     
   
Links อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
     
    กฎหมายไทย
    การประกันคุณภาพยาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
    เครือข่ายกาญจนาภิเษก
    ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เนคเทค
บริการการขอเลข ISBN ออนไลน์
ราชกิจจานุเบกษา
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ (e-Citizen)
สยามจดหมายเหตุออนไลน์
องค์กรพัฒนาเอกชนไทย (NGO)
   


ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาต

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
E-mail : library@nhso.go.th
Copyright©2006 National Health Security Library.