เกี่ยวกับห้องสมุด


 

ประวัติความเป็นมา

       ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นห้องสมุด ในสังกัด ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีโดยมีคณะกรรมการ ห้องสมุดเป็นผู้กำหนดนโยบาย วางแผน ดำเนินการจัดการ ควบคุม ระบบภายใน การให้บริการของห้องสมุดโดยมีนโยบายจัดตั้ง ห้องสมุดประจำ สปสช. ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการรวบรวมหนังสือ เอกสาร และการให้บริการข้อมูล อ้างอิงด้านหลักประกันสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ภายใน สปสช. นักวิชาการและประชาชนทั่วไป

    
   

 

 

วัตถุประสงค

       เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมหนังสือ เอกสารและ การให้บริการข้อมูลอ้างอิง ด้านหลักประกันสุขภาพให้กับ เจ้าหน้าที่ สปสช. นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการต่างๆ อย่างสะดวก รวดเร็วมีคุณภาพ และทันสมัย

วิสัยทัศน์

       เป็นแหล่งสารสนเทศด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาต

พันธกิจ

       1.รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศด้านหลักประกันสุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าและการวิจัย
       2. เป็นแหล่งจดหมายเหตุด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศ

                  
    
 

     ยุทธศาสตร์

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด และบุคลากร
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวบรวม จัดหมวดหมู่ และเผยแพร่ ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
                  ด้านงานหลักประกันสุขภาพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


     คณะกรรมการห้องสมุดหลักประกันฯ
            เพื่อให้การการดำเนินการและการให้บริการของห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ เลขาธิการสำนักงาน
     หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
           ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๒๙๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖
           ข้อ ๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด สปสช. ประกอบด้วย


     (๑) พันเอกสุรจิต สุนทรธรรม เป็นประธานกรรมการ
     (๒) นายวีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ เป็นกรรมการ
     (๓) นายพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข เป็นกรรมการ
     (๔) นายวิทยา ตันสุวรรณนนท์ เป็นกรรมการ
     (๕)นายสมสินธุ์ ฉายวิจิตร เป็นกรรมการ
     (๖)นายชูชัย ศรชำนิ เป็นกรรมการ
     (๗)นายปรีดา แต้อารักษ์ เป็นกรรมการ
     (๘)นายจักรกริช โง้วศิริ เป็นกรรมการ
     (๙) นายยลศิลป์ สุชนวนิช เป็นกรรมการ
     (๑๐) นาง เนตรนภิส สุชนวนิชี เป็นกรรมการ
     (๑๑)นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เป็นกรรมการ
     (๑๒) นางนิทรา วรรณรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
     (๑๓)นางสาวสุชา ยุวพงศ์พร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
     (๑๔)บรรณารักษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ


            ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
      (๑) กำหนดนโยบายวางแผนดำเนินการจัดการและควบคุมระบบภายในการให้บริการ ของห้องสมุดสำนักงาน
      หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
      (๒) ศึกษา เสนอแนะ และการจัดวางผังห้องสมุดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
      (๓) พิจารณากำหนดวิธีการและระเบียบในการจัดรูปแบบหนังสือ กำหนดรหัสหนังสือ กำหนดหมวดหมู่และบัตรรายการหนังสือ       จัดทำบรรณานุกรม ดัชนี และสาระสังเขป
      (๔) ศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในระบบงานห้องสมุด ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
      ของเจ้าหน้าที่ สปสช. ได้

 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                          สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
                                                               (นายประทีป ธนกิจเจริญ )
                                                            รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน
                                                     เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-4237 โทรสาร (Fax) 02-143-9752
E-mail : library@nhso.go.th
Copyright©2006 National Health Security Library.